Audrey van der Galiën
Tel. 06-222 88 792
audrey@burogrootswerk.nl
LEER MIJ KENNEN NEEM CONTACT OP

PRIVACYVERKLARING


Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Buro GrootsWerk zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat betekent onder andere dat Buro GrootsWerk:
• duidelijk vermeldt waar zij persoonsgegevens voor verwerkt;
- Voor haar online dienstverlening doet zij dat via deze privacyverklaring.
- Voor haar overige dienstverlening doet zij dat daarnaast via een toestemmingsverklaring.
• de verzameling van persoonsgegevens is beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden;
• u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens te verwerken;
• passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Buro GrootsWerk persoonsgegevens verwerken;
• uw rechten respecteert om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Strafbare feiten en/of uitlatingen
De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website www.burogrootswerk.nl strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Buro GrootsWerk respecteert uw privacy conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over de wetgeving kunt u vinden op de site van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl.

Akkoord
Door de informatie en de diensten op www.burogrootswerk.nl te gebruiken, gaat u akkoord met het privacy-beleid en de voorwaarden van Buro GrootsWerk die zij hierin heeft opgenomen.


Toestemmingsverklaring
Als u wilt gebruikmaken van onze dienstverlening (deelnemen aan een loopbaantraject, coaching, workshop etc.) dient u ermee akkoord te gaan dat Buro GrootsWerk gebruik maakt van bepaalde informatie. Deze informatie is noodzakelijk om u:
1) adequaat van dienst te kunnen zijn en/of
2) omdat de dienstverlening door een subsidieverstrekker wordt bekostigd. In dit geval is de dienstverlening voor u meestal gratis maar dient Buro GrootsWerk volgens subsidieregelingen te verantwoorden dat de dienstverlening daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de regeling dient Buro GrootsWerk de gegevens te bewaren. Na verloop van de verplichte bewaartermijn vernietigt Buro GrootsWerk de individuele gegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Buro GrootsWerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Buro GrootsWerk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Buro GrootsWerk verstrekt. Buro GrootsWerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- eventueel uw Burger Service Nummer (BSN)
- eventueel actueel dienstverband of uitkeringsstatus

Voordat u start zal Buro GrootsWerk om uw toestemming vragen in de vorm van een Toestemmingsverklaring. Hierin staat of er een subsidieregeling van toepassing is en welke het betreft.

In Nederland wordt het BSN ook als een bijzonder persoonsgegeven beschouwd. Deze staat niet in de AVG, maar wel in de UAVG (Uitvoeringswet op de AVG). In artikel 46 UAVG3 is opgenomen dat het BSN slechts mag worden gebruikt als dat bij wet is bepaald en dan ook uitsluitend ter uitvoering van die wet, dan wel voor de doeleinden die bij die wet zijn bepaald. Indien een project bij voorbeeld valt onder de Subsidieregeling ESF 2014-2020 is de subsidieontvanger verplicht om het BSN van de deelnemers aan het project op te nemen in zijn rapportage en einddeclaratie.

WAAROM Buro GrootsWerk GEGEVENS NODIG HEEFT

Buro GrootsWerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Buro GrootsWerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit studiekeuzeadvisering, loopbaanbegeleiding en/of coaching persoonlijke ontwikkeling, stress-en burn-out coaching of training.

HOE LANG Buro GrootsWerk GEGEVENS BEWAART

Buro GrootsWerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 6 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na aflooop van een begeleidings/coachingstraject en/of training worden uw gegevens niet langer dan 6 maanden bewaard. Tenzij uw traject is gefinancieerd vanuit een subsidieregeling waarvoor een andere bewaartermijn van toepassing is. In dat geval houdt Buro GrootsWerk de vanuit deze subsidie opgelegde bewaartermijn aan.


DELEN MET ANDEREN

Buro GrootsWerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Buro GrootsWerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Buro GrootsWerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar audrey@burogrootswerk.nl . Buro GrootsWerk zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek reageren. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Buro GrootsWerk verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Buro GrootsWerk
De Tsjalk 5, 8651 CZ IJlst, audrey@burogrootswerk.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken.

BEVEILIGEN

Buro GrootsWerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Buro GrootsWerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Buro GrootsWerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Buro GrootsWerk op via audrey@burogrootswerk.nl . www.burogrootswerk.nl is een website van Buro GrootsWerk. Buro GrootsWerk is als volgt te bereiken:
Postadres: De Jagersherne 3
Vestigingsadres: IJlst
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62484966
Telefoon: 06 222 88 792
E-mailadres: audrey@burogrootswerk.nl


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 juni 2018.


Buro GrootsWerk kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Audrey van der Galiën
De Jagersherne 3 - 8651 CJ IJlst (Friesland) - 06-222 88 792
audrey@burogrootswerk.nl